Mercantile Exchange
Of VietNam

Course

Overview of commodities trading through Exchange

1. Khái niệm mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch:

Khoản 1 Điều 63 Luật Thương mại 2005 quy định: "Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở Giao dịch Hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở Giao dịch Hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai".

Từ quy định này cho thấy, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch theo quy định của Luật Thương mại là một bộ phận của hoạt động mua bán hàng hóa tương lai. 

 2. Sở Giao dịch Hàng hóa tương lai:

Sở Giao dịch Hàng hóa (Commodity Exchange) là chủ thể trung tâm của hoạt động mua bán hàng hóa tương lại. Theo Điều 67 Luật Thương mại 2005, Sở Giao dịch Hàng hoá có các chức năng sau đây:

 • Cung cấp các điều kiện vật chất - kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá;
 • Điều hành các hoạt động giao dịch;
 • Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

Các vấn đề cụ thể về điều kiện thành lập, quyền hạn, trách nhiệm của Sở Giao dịch Hàng hóa tương lại sẽ được quy định trong Nghị định 158/2006/NĐ-CP. 

3. Một số hành vi bị cấm trong mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch:

Để đảm bảo hiệu quả của hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa, Điều 70 và Điều 71 Luật Thương mại 2005 quy định một số hành vi bị cấm sau:

 • Nhân viên của Sở Giao dịch Hàng hoá không được phép môi giới, mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá.
 • Các bên liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá không được thực hiện các hành vi sau đây:
  • Gian lận, lừa dối về khối lượng hàng hóa trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn được giao dịch hoặc có thể được giao dịch và gian lận, lừa dối về giá thực tế của loại hàng hoá trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn;
  • Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá mua bán qua Sở Giao dịch Hàng hóa;
  • Dùng các biện pháp bất hợp pháp để gây rối loạn thị trường hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hoá;
  • Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.
 • Đối với các thương nhân hoạt động môi giới hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa, ngoài việc không được thực hiện các hành vi trên, còn bị cấm thực hiện các hành vi sau:
  • Lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng bằng cách hứa bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại phát sinh hoặc bảo đảm lợi nhuận cho khách hàng;
  • Chào hàng hoặc môi giới mà không có hợp đồng với khách hàng.
  • Sử dụng giá giả tạo hoặc các biện pháp gian lận khác khi môi giới cho khách hàng.
  • Từ chối hoặc tiến hành chậm trễ một cách bất hợp lý việc môi giới hợp đồng theo các nội dung đã thoả thuận với khách hàng.

4. Văn bản pháp luật áp dụng:

Luật Thương mại 2005. 

Nghị định 158/2006/NĐ-CP

Nghị định 51/2018/NĐ-CP