Mercantile Exchange
Of VietNam

Course

Prohibited acts in commodities trading activities.

1. Nhân viên của Sở Giao dịch Hàng hoá không được phép môi giới, mua bán hàng hoá qua Sở.

2. Các bên liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hoá không được thực hiện các hành vi sau đây:

  • Gian lận, lừa dối về khối lượng hàng hóa trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn được giao dịch hoặc có thể được giao dịch và gian lận, lừa dối về giá thực tế của loại hàng hoá trong các hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng quyền chọn;
  • Đưa tin sai lệch về các giao dịch, thị trường hoặc giá hàng hoá mua bán qua Sở Giao dịch Hàng hóa;
  • Dùng các biện pháp bất hợp pháp để gây rối loạn thị trường hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hoá;
  • Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.